Priznavanje profesionalnih kvalifikacija u sektoru zdravstva

Priznavanje profesionalnih kvalifikacija u sektoru zdravstva

[:sr]Na osnovu Izveštaja o skriningu za poglavlje 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, Srbija treba da pripremi …

Kontrola emisije isparljivih organskih jedinjenja

Kontrola emisije isparljivih organskih jedinjenja

[:sr]Upoznavanje operatera postrojenja koja koriste isparljiva organska jedinjenja (volatile organic compounds – VOC) i inspektora za …

Pravila državne pomoći u oblasti poštanskih usluga

Pravila državne pomoći u oblasti poštanskih usluga

[:sr]Na osnovu novog Zakona o poštanskim uslugama iz 2017. godine, potrebno je izraditi i usvojiti relevantna podzakonska akta. Projekat …

Prevencija klasične svinjske kuge

Prevencija klasične svinjske kuge

[:sr]U okviru drugog merila za otvaranje pregovora o Poglavlju 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, poseban …