Podrška u pripremi Zakona o finansijskim konglomeratima

eu-central-bank.jpg

Tokom proteklih decenija, značajna je pojava korporativnih grupa koje pružaju širok spektar finansijskih usluga, obično uključujući tradicionalne bankarske usluge, osiguranje i hartije od vrednosti – finansijkih konglomerata.

Nadzor ovih finansijkih konglomerata predstavio je nove izazove za Evropsku uniju. Nadzor obuhvata sledeće elemente: adekvatnost kapitala, rizik koncentracije, transakcije unutar grupe i mehanizmi interne kontrole i procesi upravljanja rizicima. Kako bi se ovi izazovi rešili, Direktiva 2002/87/EZ uspostavlja usklađena pravila za nadzor finansijskih konglomerata koji posluju na jedinstvenom tržištu EU.

Od aprila do septembra 2018. godine, Narodnoj banci Srbije i Komisiji za hartije od vrednosti pružena je podrška u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom. Nakon detaljne analize postojećeg zakonodavstva u oblasti nadzora banaka, bankarskih grupa, osiguranja i investicionih firmi, pripremljen je predlog adekvatnog institucionalnog okvira za dopunski nadzor nad finansijskim konglomeratima.

Takođe analizirane odredbe Nacrta zakona o finansijskim konglomeratima i pripremljen detaljan pregled predloženih izmena i dopuna. Osim toga, urađena je analiza potrebnih izmena sektorskog zakonodavstva kako bi se uskladilo sa Direktivom.

Relevantni EU propisi: