Poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

TEME POGLAVLJA I PREGOVORA

EU primenjuje integrisan pristup da bi obezbedila visok nivo javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobiti životinja i zdravlja bilja. To se postiže primenom povezanih mera – od farme do trpeze, odnosno u celom lancu proizvodnje, prerade i distribucije hrane, sve do potrošača – kao i odgovarajućim nadzorom koji sprovode nadležni organi. Time se obezbeđuje visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi kao jednih od osnovnih ciljeva politika EU. Istovremeno, potrebno je obezbediti efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU, što je jedino moguće ukoliko su standardi bezbednosti hrane i hrane za životinje ujednačeni i dosledno se primenjuju na celoj teritoriji EU26.

Propisi poglavlja 12 izuzetno su brojni i obuhvataju: bezbednost hrane; veterinarsku politiku (kao što su zdravlje i dobrobit životinja, identifikacija i registracija životinja, kontrola ostataka veterinarskih lekova, nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca); stavljanje na tržište hrane za ljude, hrane za životinje i sporednih proizvoda životinjskog porekla (u koje spadaju i obavezne kontrole); bezbednost hrane za životinje (zasnovana na potpuno istim principima kao bezbednost hrane za ljude); fitosanitarnu politiku (kao što su kvalitet semena, sredstva za zaštitu bilja, štetni organizmi) i genetički modifikovane organizme27. Da bi se uskladila sa standardima EU iz ove oblasti, Srbija treba da usvoji propise EU i obezbedi njihovu potpunu primenu, a pod čime se podrazumeva da nadležni organi obavljaju inspekciju i nadzor, kao i da postoje potrebne laboratorije. Takođe, potrebno je obezbediti da subjekti u poslovanju s hranom (odnosno svi koji proizvode, prerađuju, razmeštaju hranu ili su na neki drugi način uključeni u lanac proizvodnje hrane) budu dobro obučeni i svesni svoje odgovornosti.

Sistem bezbednosti hrane u EU zasnovan je na nekoliko načela: odgovornosti proizvođača (hrane za ljude, ali i hrane za životinje); sledljivosti hrane (sposobnost da se hrana za ljude, hrana za životinje, komponente hrane i životinje prate kroz sve faze u lancu); primeni sistema analize rizika (da bi mere koje se primenjuju radi zaštite zdravlja bile efikasne, proporcionalne i jasno usmerene), kao i primeni načela predostrožnosti kada je to neophodno (da bi se, u slučaju da postoji rizik, koji još uvek nije naučno razjašnjen, obezbedio visok nivo zaštite potrošača u EU)28.

INSTITUCIJE KOJE UČESTVUJU U PREGOVARAČKOJ GRUPI ZA BEZBEDNOST HRANE, VETERINARSKU I FITOSANITARNU POLITIKU

Pregovaračkom grupom za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja predsedava državni sekretar iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine29. Zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara su predstavnici istog ministarstva. Ostali članovi pregovaračke grupe su predstavnici 14 državnih institucija: Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Republičkog zavoda za statistiku, Instituta za standardizaciju Srbije, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Zavoda za intelektualnu svojinu i Kancelarije za evropske integracije.

Kao i u slučaju drugih pregovaračkih grupa, predsednik pregovaračke grupe 12 može, ukoliko postoji potreba, da pozove predstavnike drugih organizacija da učestvuju u radu pregovaračke grupe.

KOJA JE KORIST ZA SRBIJU I KOJE REZULTATE TIME POSTIŽEMO?

Srbija ima obavezu da prihvati i u potpunosti primeni propise EU iz ove oblasti u trenutku pristupanja. Međutim, zbog značaja trgovinske razmene s EU, odnosno da bi mogla svoju hranu da izvozi na tržište EU, Srbija već neko vreme prilagođava svoje standarde evropskim standardima. Srbija neće morati da se odrekne svojih tradicionalnih proizvoda, kao što su sir ili kajmak. Ako se proizvode za potrošnju u sopstvenom domaćinstvu, i dalje će se proizvoditi kao do sada, ali ukoliko se plasiraju na tržište, moraće da zadovolje određene higijenske standarde radi zaštite potrošača. Srbija će kao rezultat procesa prilagođavanja standardima EU, između ostalog, imati unapređene objekte za proizvodnju i preradu mesa, unapređen uzgoj životinja na farmama, više standarde kada je u pitanju dobrobit životinja, kontrolisanu upotrebu pesticida u skladu sa standardima EU, pouzdan sistem nacionalnih laboratorija. Hrana koja se proizvodi u Srbiji imaće slobodan put do evropskih potrošača, a domaćim potrošačima biće garantovani isti visoki standardi bezbednosti hrane koju trenutno imaju evropski potrošači.

  • Eksplanatorni skrining za Poglavlje 12 održan je od 3. do 7. februara 2014. godine.
  • Bilateralni skrining za Poglavlje 12 održan je od 20. do 24. oktobra 2014. godine.

26 http://ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm
27 http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?root_default=SUM_1_CODED=30&locale=en
28 http://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/principles/index_en.htm
29 http://www.mpzzs.gov.rs/