Poglavlje 9 – Finansijske usluge

TEME POGLAVLJA I PREGOVORA

Najvažniji ciljevi pravnih tekovina Evropske unije u oblasti finansijskih usluga su obezbeđivanje finansijske stabilnosti, finansijske stabilnosti preduzeća koja posluju u finansijskom sektoru i adekvatna zaštita potrošača, investitora i osiguranika. Pravne tekovine EU u oblasti finansijskih usluga obuhvataju oblasti bankarstva, osiguranja, reosiguranja, dobrovoljnih penzijskih fondova, tržišta kapitala i infrastrukture finansijskog tržišta, pravila za dobijanje dozvole, rad i nadzor finansijskih institucija i regulisanih tržišta. Takođe, uređena su i pitanja zaštite potrošača finansijskih usluga, kao i način saradnje tela zaduženih za nadzor finansijskog tržišta. Finansijske institucije mogu da posluju širom EU u skladu sa „sistemom jedinstvenog pasoša” i s načelom „kontrole matične zemlje”, bilo uspostavljanjem filijala, bilo pružanjem prekograničnih usluga.

U oblasti banaka i finansijskih konglomerata pravne tekovine EU utvrđuju zahteve u vezi s odobravanjem, poslovanjem i prudencijalnim nadzorom kreditnih institucija, kao i zahteve u vezi s adekvatnošću kapitala, a koji se odnose na kreditne institucije i investiciona društva. Pravne tekovine EU u ovoj oblasti takođe utvrđuju pravila u vezi s dodatnim nadzorom finansijskih konglomerata i prihvatanjem, obavljanjem i prudencijalnim nadzorom poslovanja institucija za elektronski novac. Istovremeno, predviđena su i pravila u odnosu na godišnje i konsolidovane finansijske izveštaje banaka i drugih finansijskih institucija. One takođe usklađuju određene odredbe u vezi s reorganizacijom i likvidacijom kreditnih institucija koje imaju filijale u više država članica. U oblasti osiguranja i penzija nekoliko direktiva utvrđuje pravila koja se odnose na odobravanje, poslovanje i nadzor nad privrednim društvima za životno i neživotno osiguranje. Pravne tekovine EU utvrđuju pravila za dodatni nadzor nad osiguravajućim grupama. Osim toga, direktivama se uspostavlja i nadzor nad reosiguravačima od strane nadležnih organa u svojoj „matičnoj državi”, a zahvaljujući kojem mogu da rade na prostoru EU.

INSTITUCIJE KOJE UČESTVUJU U PREGOVARAČKOJ GRUPI ZA FINANSIJSKE USLUGE

Za predsednika i sekretara pregovaračke grupe imenuju se osobe zaposlene u Narodnoj banci Srbije, a za zamenika predsednika i zamenika sekretara imenuju se osobe zaposlene u Ministarstvu finansija.

Članovi pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za osiguranje depozita, Agencije za privredne registre, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske integracije.

KOJA JE KORIST ZA SRBIJU I KOJE REZULTATE TIME POSTIŽEMO?

Potpunim usklađivanjem zakonodavstva s pravnom tekovinom EU i njegovom pravilnom primenom stvaraju se preduslovi za visok stepen stabilnosti finansijskog sistema. Istovremeno, utiče se na poboljšanje položaja učesnika na finansijskom tržištu, kao i korisnika finansijskih usluga, a uređenjem pitanja obavljanja delatnosti u ovoj oblasti omogućava se raznovrsnija ponuda usluga na tržištu. S tim u vezi poseban segment čini zaštita potrošača, koja se ogleda u njihovom informisanju o uslugama koje pružaju finansijske institucije, što, između ostalog, obuhvata i usluge u oblasti osiguranja, kredita ili platnog prometa.

  • Eksplanatorni skrining za Poglavlje 9 održan je od 21. do 22. januara 2015. godine.
  • Bilateralni skrining za Poglavlje 9 održan je 17. marta 2015. godine.