Protection of Animals Used for Scientific Purpose

Protection of Animals Used for Scientific Purpose

[:sr]Smanjenje upotrebe životinja u eksperimentima, kao i poboljšanje njihovog uzgoja, smeštaja, nege i upotrebe, predstavljaju osnove …

Drug abuse prevention and trade in drug precursors

Drug abuse prevention and trade in drug precursors

[:sr]Prevencija zloupotrebe droga i trgovina prekursorima su veoma kompleksne oblasti koje uključuju brojne aktere, kao što su …

Support to drafting Law on Organisation of Agricultural and Food Products Market

Support to drafting Law on Organisation of Agricultural and Food Products Market

[:sr]Šta je Zajednička organizacija tržišta (ZOT) Evropske unije i zašto je bila i još uvek jeste potrebna? Kakav je značaj budućih …

Prevention of Money Laundering

Prevention of Money Laundering

[:sr]Imajući u vidu kompleksnost pitanja koja se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kao i odnose između …