Sprečavanje pranja novca

sprecavanje-pranja-novca.jpg

Imajući u vidu kompleksnost pitanja koja se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kao i odnose između pregovaračkih poglavlja, projekat Pravna podrška pregovorima je pružio pomoć Upravi za sprečavanje pranja novca u ovoj oblasti. Podrška je usmerena na unapređenje razumevanja Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca i implikacija koje ima dalja liberalizacija kratkoročnih kretanja kapitala na sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Učesnici radionice „Sprečavanje pranja novca pravni i praktični aspekti“ održane 28. aprila, upoznati su sa pravnim i praktičnim aspektima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma uz pomoć dva eksperta projekta Pravna podrška pregovorima. Govoreći o potrebi za zakonodavstvom koje se odnosi na sprečavanje pranja novca, Pol Barn je predstavio forme i posledice pranja novca, kao i uticaj propisa o sprečavanju pranja novca. Pavlos Masuros je predstavio učesnicima primere iskustava zemalja članica EU u transpoziciji Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca, kao i zajedničke izazove: sprečavanje pranja novca/borba protiv finansiranja terorizma  u pregovaračkim poglavljima.

Relevantni EU propisi: