Zaštita biodiverziteta – pravne tekovine EU kojima se primenjuje Nagoja protokol

nagoja.jpg

U skladu sa Konvencijom o biološkom diverzitetu, Republika Srbija je dužna da obezbedi kontrolu nad upotrebom genetičkog materijala autohtonih vrsta na njenoj teritoriji, posebno za potrebe istraživanja i razvoja, i u komercijalne svrhe.

Zato je obezbeđena podrška institucijama koje će biti uključene u sprovođenje Uredbe (EU) br. 511/2014 o merama usklađenosti za korisnike Nagoja protokola o pristupu genetičkim resursima i pravičnoj i ravnopravnoj podeli dobrobiti koje proizilaze iz njihove upotrebe u Uniji, kao i Uredbe (EU) 2015/1866 kojom se utvrđuju detaljna pravila za primenu Uredbe (EU) br. 511/2014 u vezi sa registrom zbirki, praćenjem usklađenosti korisnika i najboljim praksama.

Tokom radionice održane 11. decembra 2017. godine, stručnjak projekta Pravna podrška pregovorima, gđa Tula Honkonen, predstavila je glavne aspekte pomenutih Uredbi  u vezi sa Nagoja protokolom. Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Privredne komore Srbije upoznali su se sa pravnim tekovinama EU u oblasti zaštite biodiverziteta i glavnim aspektima njene primene u praksi.