Usklađivanje u oblasti prava privrednih društava

privredna-drustva-10.jpg

Cilj usklađivanja zakonodavstva s pravnim tekovinama EU u oblasti prava privrednih društava je stvaranje poslovnih uslova koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Osim toga, time se postiže pravna sigurnost, kao preduslov za uspešno poslovanje i investicije.

Iako je nacionalno zakonodavstvo u velikoj meri usklađeno sa pravnim tekovinama EU u oblasti prava privrednih društava, potrebno je da se obezbedi adekvatna primena. Među preostalim važnim aspektima koje treba uskladiti je koncept prekograničnih spajanja društava sa ograničenom odgovornošću i akcionarskih društava.  Takođe, potrebno je obezbediti da evropska društva (Societas Europea) mogu da se osnuju i da posluju u Srbiji, u skladu sa statutima evropske kompanije i evropske ekonomske interesne grupacije.

Kroz projekat Pravna podrška pregovorima, obezbeđena je pomoć Ministarstvu privrede i Agenciji za privredne register u pripremi nacrta izmena i dopuna odredbi Zakona o privrednim društvima, kako bi se postiglo dalje usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva u oblasti prava privrednih društava.