Nacrt koncepta Strategije i Akcionog plana za Poglavlje 12

nacrt-koncepta-strategije-p12.jpg

Sveobuhvatna nacionalna strategija, uključujući i Akcioni plan, jedno je od merila za otvaranje pregovora u Poglavlju 12. Kako bi se definisali strateški ciljevi u ovom poglavlju i aktivnosti za njihovo postizanje, za predstavnike Pregovaračkog tima, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zdravlja i Ministarstva za evropske integracije, organizovana je radionica u Novom Sadu, od 5. do 7. decembra 2017.

Eksperti projekta Pravna podrška pregovorima, Sanja Čelebičanin i Milena Koprivnikar Bobek, predstavile su okvirno i sekundarno zakonodavstvo od važnosti za Strategiju i Akcioni Plan, kao i pitanja koja se odnose na transponovanje, implementaciju, razvoj administrativnih kapaciteta i finansijske resurse.

Teme trodnevne radionice uključile su i pravila bezbednosti hrane i stavljanje u promet hrane, hrane za životinje i proizvoda neživotinjskog porekla, zabranjene supstance i posebna pravila za hranu za životinje. Govorilo se o kontrolnom sistemu na unutrašnjem tržištu, sistemu kontrole uvoza, merama suzbijanja bolesti životinja, nekomercijalnom kretanju ljubimaca, dobrobiti životinja, zootehnici. Osim toga, tokom radionice je bilo reči i o zdravlju bilja – štetnim organizmima, proizvodima za zaštitu zdravlja bilja, kvalitetu semena i sadnog materijala, genetski modifikovanim organizmima, kao i pravima oplemenjivača bilja.

Izradom nacrta Koncepta strategije i prve verzije nacrta Akcionog plana, Srbija će napredovati u pravcu ispunjenja jednog od merila za otvaranje pregovora u poglavlju 12.