Investicioni fondovi

fondovi.jpg

Projekat Pravna podrška pregovorima obezbedio je pomoć Ministarstvu finansija, Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti tokom pripreme nacrta izmena postojećih i nacrta novih pravnih akata u oblasti investicionih usluga. Podrška je takođe uključila pružanje relevantnih informacija u vezi sa odnosom između Uredbe o evropskim fondovima preduzetničkog kapitala i Uredbe o evropskim fondovima za socijalno preduzetništvo sa Direktivom o upravnicima alternativnih investicionih fondova.

Radionica “Investicioni fondovi” za predstavnike institucija koje su uključene u proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti sa odgovarajućim pravnim tekovinama EU, organizovana je 22. juna.

Tokom jednodnevne radionice, ekspert projekta prof.dr Hristos Gorcos predstavio je cilj pravnih tekovina EU koje se odnose na subjekte kolektivnog investirаnjа u prenosive hаrtije od vrednosti, upravnike alternativnih investicionih fondova i preduzetnički kapital. Takođe je govorio o primerima najbolje prakse EU u primeni pravnih tekovina koje se odnose na investicione fondove i predstavio izazove u implementaciji UCITS V i AIFM direktiva u Srbiji.