Upravljanje otpadom

waste01.jpg

Kroz aktivnosti projekta, obezbeđena je podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u daljem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva u oblasti upravljanja otpadom, posebno sa relevantnim odredbama Direktive o otpadu i Odluke Komisije o uspostavljanju Kataloga otpada.

Od jula do decembra 2017. godine, eksperti projekta Pravna podrška pregovorima Norman Šeridan i Elena Janković prevashodno su se fokusirali na analizu relevantnog zakonodavstva u oblasti upravljanja otpadom, naročito u vezi sa posebnim tokovima otpada, kao i na izradu podzakonskih akata.

Pripremili su nacrt novog Pravilnika o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (Pravilnik o zahtevu za odlaganje otpada).

Na osnovu pravne i tehničke analize posebnih tokova otpada (otpadna vozila, baterije i akumulatori, otpad od gradnje i rušenja, električni i elektronski otpad, dugotrajne organske zagađujuće supstance – POPs i dr.), pripremljeni su predlozi izmena Zakona o upravljanju otpadom.

Predložen je niz izmena Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, naročito u vezi sa EU Katalogom otpada i operacijama odlaganjа. Nakon razmatranja klasifikacije farmaceutskog i medicinskog otpada, kao i analize prikupljanja farmaceutskog otpada od građana, predloženo je nekoliko opcija kako u smislu primene zakonodavstva tako i organizacije prikupljanja otpada.