Podrška u okviru Poglavlja 21 – Trans-evropske mreže

energija-vetar.jpg

Sa ciljem stvaranja integrisanog tržišta električne energije, Evropska komisija je planirala da identifikuje i sprovede niz velikih energetskih infrastrukturnih projekata (projekti od zajedničkog interesa), koji su od suštinskog značaja za evropsko tržište električne energije i za postizanje ciljeva energetske politike EU, tj. pristupačne, sigurne i održive električne energije.

Srbija ima obavezu da uskladi svoje nacionalno zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti, naročito Uredbom EU 347/2013, čiji je cilj da pojednostavi procedure izdavanja dozvola i olakša ulaganja u energetsku infrastrukturu, u cilju postizanja energetske i ekološke politike ciljeva Energetske zajednice.

Od novembra 2016. do januara 2017. godine, projekat Pravna podrška pregovorima je obezbedio pomoć članovima pregovaračke grupe 21, kao i predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike i drugim relevantnim institucijama, kako bi se unapredilo relevantno nacionalno zakonodavstvo u skladu sa Uredbom.

Nakon analize postojećeg zakonodavstva Republike Srbije u oblasti energetske infrastrukture i stepena njegove usaglašenosti sa zahtevima Uredbe 347/2013, ekspert projekta Nikolaos Pitsas, pripremio je nacrt predloga za dalje usklađivanje zakonodavstva Srbije sa svim zahtevima Uredbe.

Relevantni EU propisi: