Priznavanje profesionalnih kvalifikacija u sektoru zdravstva

zdravstvo-01.jpg

Na osnovu Izveštaja o skriningu za poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, Srbija treba da pripremi sveobuhvatnu strategiju za usklađivanje sa pravnim tekovinama koje se odnose na profesionalne kvalifikacije. Strategija treba da pokrije sve neophodne reforme u smislu usklađivanja zakonodavstva i izgradnje institucionalnih kapaciteta, a takođe treba da obuhvati i prilagođavanje obuke doktora, stomatologa, medicinskih sestara, babica, farmaceuta i veterinara, u skladu sa minimalnim uslovima za obuku utvrđenim Direktivom 2005/36 / EC i Direktivom 2013/55 / ​​EU.

U cilju potpunog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, projekat Pravna podrška pregovorima pomogao je Ministarstvu zdravlja da oceni nivo usklađenosti kako postojećeg zakonodavstva, tako i nacrta novog zakona, zatim da razvije okvir sistema za priznavanje profesionalnih kvalifikacija, kao i da definiše dalje korake za usklađivanje u ovoj oblasti, u skladu sa odredbama NPAA.

Preciznije, analizirana je usklađenost Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o komorama zdravstvenih radnika sa odredbama relevantnih direktiva i pripremljeni su predlozi neophodnih izmena. Ekspert projekta, Marta Sjeničić, analizirala je relevantne podzakonske akte koji su trenutno na snazi i izradila predloge izmena. Među aktima su Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijima zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, Pravilnik o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova, Pravilnik o detaljnim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika.

Osim toga, pripremljena je uporedna pravna analiza u vezi sa priznavanjem stranih medicinskih stručnih specijalizacija kao osnova za dalju diskusiju o ovom pitanju na nacionalnom nivou.