Podrška u oblasti dobrovoljnih penzijskih fondova

stednja02.jpg

U periodu od oktobra 2017. do juna 2018. godine, pružena je podrška Narodnoj banci Srbije i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kako bi se uskladilo nacionalno zakonodavstvo sa Direktivom 2016/2341 o aktivnostima i nadzoru institucija za profesionalno penzijsko osiguranje (Direktiva IORP 2).

Na osnovu temeljnih konsultacija sa predstavnicima Narodne banke, ekspert projekta Pravna podrška pregovorima, gđa Ieva Ose, identifikovala je neusklađenosti između postojećeg pravnog okvira u vezi sa dobrovoljnim penzijskim fondovima i zahteva Direktive IORP 2 i predložila izmene nacionalnog pravnog okvira u skladu sa zahtevima.

Pripremljeni su i predlozi za definisanje profesionalnih penzija (occupational pensions) i institucija za profesionalno penzijsko osiguranje, kao i predlozi različitih rešenja koja se mogu odabrati prilikom odlučivanja o dobrovoljnom profesionalnom penzijskom sistemu u Srbiji, zajedno sa analizom svakog od ponuđenih rešenja.

U sklopu podrške je izrađen i predlog novog Nacrta zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima, zajedno sa nacrtom izmena i dopuna Odluke o bližim uslovima i maksimalnim visinama ulaganja imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i načinu ulaganja te imovine u inostranstvu. Pored toga, pripremljena je i metodologija za prekogranične aktivnosti i prekogranične transfere.

Relevantni EU propisi: