Ograničavanje zagađenja vazduha

air-pollution-1.jpg

Republika Srbija, kao potpisnica Konvencije o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima (CLRTAP) i zemlja koja pristupa EU, potrebno je da transponuje i sprovede EU politike o kvalitetu vazduha, uključujući i Direktivu 2016/2284/EU (NEC Direktivu) o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih zagađujućih materija, o izmeni Direktive 2003/35/EZ i o stavljanju van snage Direktive 2001/81/EZ. Direktiva ima za cilj ograničavanje zagađenja vazduha i utvrđuje nacionalne obaveze za smanjenje emisija pet zagađujućih materija (sumpor dioksid, azotni oksidi, isparljiva organska jedinjenja, amonijak i sitne praškaste materije) koji su odgovorni za acidifikaciju, eutrofikaciju i prizemni ozon i imaju značajan negativan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

U periodu od decembra 2017. do kraja marta 2018. godine, kroz projekat Pravna podrška pregovorima obezbeđena je pomoć Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Ministarstvu zaštite životne sredine oko priprema za buduću primenu ove Direktive. Na osnovu Metodologije za izradu projekcija pripremljene u dogovoru sa korisnicima, ekspert projekta Vladislav Bizek, razvio je projekcije emisija zagađujućih materija u energetskom sektoru do 2030. godine, u skladu sa zahtevima NEC direktive.

Ekspert projekta, Huan Hoze Rinkon Kristobal, razvio je alat za projekciju emisija do 2050. godine za sve kategorije poljoprivrede uključene u zahteve NEC direktive. U cilju podrške procesu izgradnje kapaciteta, održao je i obuku za zaposlene u Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Ministarstvu zaštite životne sredine o NEC direktivi, kao i o metodološkom pristupu projekcijama emisija.

Podrška obezbeđena Agenciji i Ministarstvu će omogućiti bolje razumevanje zahteva i praktičnih modaliteta NEC Direktive, kao i transparentno, dosledno, uporedivo, kompletno i tačno izveštavanje u skladu sa zahtevima CLRTAP i EU.