Novi model zaštite mentalnog zdravlja

mental-health-care.jpg

Kako bi se dalje uskladio pravni i institucionalni okvir u oblasti mentalnog zdravlja sa Zajedničkom evropskom akcijom za mentalno zdravlje i dobrobit i Evropskim okvirom u oblasti mentalnog zdravlja i dobrobiti, pružena je podrška Ministarstvu zdravlja tokom juna i jula 2018. godine.

Pripremljene su preporuke za izradu nacrta Strategije mentalnog zdravlja i Akcionog plana, imajući u vidu nove zahteve u procesu deinstitucionalizacije, putem uspostavljanja mreže službi za mentalno zdravlje u zajednici, u skladu sa EU i međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Preporuke su izrađene na osnovu analize aktuelnog nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti, drugih relevantnih dokumenata, kao i na osnovu informativnih sastanaka sa ključnim ekspertima za mentalno zdravlje i niza poseta relevantinim službama (npr. Institut za mentalno zdravlje, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja u Nišu).

Za zainteresovane  stručnjake je održana radionica 5. jula, koja se fokusirala na tri glavne komponente: 1) evropske politike mentalnog zdravlja i međunarodni zahtevi; 2) nova nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja i akcioni plan (uključujući ključne aspekte srpskog modela zaštite mentalnog zdravlja); 3) proces implementacije Strategije i Akcionog plana.