Evropske integracije i advokatura: ključna pitanja i izazovi

IMG_20180515_162531-manja.jpg

Imajući u vidu specifičnosti advokatske profesije, koja je autonomna i nezavisna profesija u skladu sa Ustavom Republike Srbije, pre izrade nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa pravnim tekovinama EU, neophodno je upoznati advokate, kao aktivne partnere u procesu harmonizacije i EU integracija, sa promenama, posledicama i koristima koje će u budućnosti uticati na profesiju advokata u Srbiji.

Zato je sa Ministarstvom pravde i Advokatskom komorom Srbije 15. maja organizovana radionica “Evropske integracije i advokatura: ključna pitanja i izazovi” sa ciljem informisanja advokata o uticaju zakonodavstva EU u oblasti slobode kretanja ljudi i slobode pružanja usluga, koje se odnosi na advokatsku praksu u okviru Poglavlja 3.

Nakon uvodih reči predstavnika Ministarstva pravde Ivane Ninčić i Branislava Stojanovića o EU integracijama, ekspert projekta Pravna podrška pregovorima Džonatan Goldsmit je predstavio odredbe Direktive 98/5/EZ, 2005/36/EZ i 77/249/EEZ, uključujući odgovarajuću sudsku praksu Suda EU. Učesnici su upoznati sa efektima koji proističu iz uvođenja pravne tekovine EU u zakonodavstvo Srbije, konkretnije sa sledećim temama:

  • Advokati i pružanje usluga na unutrašnjem tržištu EU: kako pravne tekovine EU kategorišu takve usluge?
  • Sloboda kretanja advokata – uslovi za bavljenje advokaturom u Republici Srbiji i državama članicama EU (pravo poslovnog nastanjivanja u odnosu na privremeno pružanje advokatskih usluga; test osposobljenosti/period prilagođavanja)
  • Uslovi u pogledu pravne forme (npr. samostalno bavljenje advokaturom, zajednička advokatska kancelarija, advokatsko ortačko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, itd.)
  • Uticaj pravnih tekovina EU na pravilo o jednoj kancelariji; advokatska tarifa.

Takođe, kako bi se advokati upoznali sa promenama koje mogu očekivati, tokom radionice su predstavljena iskustva advokata u zemljama članicama EU u vezi sa primenom pomenutih pravnih tekovina, kao i uticajem unutrašnjeg tržišta na pravnu praksu.