Bezbedna i ekološki prihvatljiva reciklaža brodova

ship-recycle.jpg

Kako bi se sprečili i smanjili štetni efekti na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, Konvencija iz Hong Konga predviđa strože mere koje se odnose na bezbednu i ekološki prihvatljivu reciklažu brodova.

U periodu od septembra do novembra 2017. godine, obezbeđena je podrška Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvu zaštite životne sredine u ovoj važnoj oblasti.

Stručnjak projekta Pravna podrška pregovorima Pavel Banas, analizirao je nivo usklađenosti postojećeg zakonodavstva Srbije koje je relevantno za Konvenciju iz Hong Konga, sa Uredbom (EU) br. 1257/2013. Pripremio je preporuke za unapređenje institucionalne strukture za adekvatnu implementaciju i održao obuku za relevantne aktere 22. novembra.  Osim toga, pripremio je i nacrte najrelevantnijih odredbi odgovarajućih zakonskih i podzakonskih akata za usklađivanje sa Uredbom.

Relevantni EU propisi: