Prevencija zloupotrebe droga i trgovina prekursorima

prevencija-droge.jpg

Prevencija zloupotrebe droga i trgovina prekursorima su veoma kompleksne oblasti koje uključuju brojne aktere, kao što su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija za borbu protiv droga, i dr. Projekat Pravna podrška pregovorima je podržao izradu izmena i dopuna postojećeg Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (prekursorima). Usvajanjem ovih izmena, Srbija će nastaviti u ispunjavanju svojih obaveza u pogledu usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom u poglavljima 28 i 29. Time će se, takođe, doprineti efikasnijoj borbi Srbije protiv ozbiljnog međunarodnog problema organizovanog kriminala (u okviru poglavlja 23 i 24), kao i zdravstvenih problema.

Tokom radionice „Usklađivanje zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama EU u oblasti prevencije zloupotrebe droga i trgovine prekursorima – zaključci i izazovi“ organizovane 31. maja, ekspert projekta Pravna podrška pregovorima, Fivos Papamalis predstavio je nalaze analize stepena usaglašenosti srpskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u ovim oblastima. Takođe je predstavio postupke za prevenciju zloupotrebe droga, monitoring i evaluaciju, koji su zasnovani na dokazima, u pogledu promovisanja principa „zajednička i podeljena odgovornost“, „umrežavanje zajednice“ i „integrisan, uravnotežen pristup zasnovan na dokazima“.

Predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova i Kancelarije za borbu protiv droga preneli su iskustva, probleme i izazove prilikom transpozicije zakonodavstva EU koje se odnosi na proizvodnju i trgovinu prekursorima u vezi sa slobodnom trgovinom, u nacionalno zakonodavstvo.