Održano pet treninga o narativu o migracijama

U martu i aprilu 2022. u Trening centru za migracije u Plandištu za predstavnike državnih institucija koji
su uključeni u upravljanje migracijama održano je pet treninga na temu kako poboljšati narativ o
migracijama.

Pre toga su eksperti za migracije Vladimir Petronijević i Miroslava Jelačić održali trening za trenere,
predstavnike Komesarijata za izbeglice i migracije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva
zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka
i socijalna pitanja, uz učešće predstavnika Međunarodne orgranizacije za migracije i Visokog
komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice.

Nakon savladanog treninga za trenere predstavnici institucija znanja su preneli na kolege iz lokalnih
sredina koji direktno sa migrantskom populacijom. Tokom pet treninga više od 150 profesionalaca
razmenilo je iskustva sa kolegama iz drugih institucija, uz priliku da dopune znanja o upravljanju
migracijama i nadležnostima različitih institucija.