Deca migranti i izbeglice u školskim klupama sa decom iz Srbije

U Republici Srbiji deca migranti i izbeglice imaju pristup obrazovanju kao i domaća deca i to u skladu sa zaštitom prava radnika i migranata i članova njihovih porodica, Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim dokumentima, kao i nacionalnom regulativom.

Tokom decembra 2022. godine u obrazovni sistem uključeno je 182 učenika migranata i izbeglica. Oni pohađaju ukupno 51 školu – 33 osnovne, 16 srednjih škola i dve predškolske ustanove. Od ukupnog broja upisane dece 68 je iz Ukrajine. Deca pohađaju nastavu u okviru sledećih školskih uprava: Beograd, Novi Sad, Leskovac,  Sombor, Valjevo, Kraljevo, Novi Pazar, Zrenjanin, Užice. 

 

U toku 2022. godine angažovano je i 12 mentora koji predstavljaju sponu između Ministarstva prosvete i škola koju deca migranti i izbeglice pohađaju. Mentori pružaju kontinuiranu podršku školama, a samim tim i učenicima migrantima i izbeglicama kako bi im sistem obrazovanja Republike Srbije bio što pristupačniji. Kroz Podršku EU upravljanju miracijama u Srbiji angažovano je i sedam prevodilaca koji pomažu pri prevođenju nastavnog materijala na maternji jezik učenika, prvenstveno za one učenike koji još nisu dovoljno savladali srpski jezik da u potpunosti prate sve nastavne sadržaje. Prevodi didaktičkih materijala se realizuju na arapskom, farsi, ukrajinskom i francuskom.

U aprilu 2022. godine, sa početkom krize u Ukrajini, u Srbiju su počele da pristižu i izbegla lica iz ratom zahvaćenih područja. Posle perioda adaptacije deca su uključena u obrazovni sistem. S obzirom na to da ovo nije prvi put da škole rade sa učenicima izbeglicama, pripremljenje su za rad sa njima. Dva prevodioca su zadužena za prevod materijala na ukrajinski jezik, pa su učenici iz Ukrajine imali pristup školskom gradivu na svom maternjem jeziku.