U Narodnoj biblioteci “Ilija M. Petrović” u Požarevcu je u okviru projekta EUTEKA – EU u vašoj biblioteci  održana tribina “Položaj žena u Srbiji i EU”. Na tribini se govorilo i o najčešćim mitovima i zabludama koje građani Srbije imaju o EU kroz predstavljanje publikacije “Mitovi o Evropskoj uniji” Kancelarije za evropske intergracije Vlade Republike Srbije. Požarevačkoj biblioteci je uručena i EUTEKA polica na kojoj će građani Požarevca ubuduće moći da pronađu brojne publikacije o Evropskoj uniji.

Biljana Stepanov, ekspertkinja za pitanje rodne ravnopravnosti iz Tima Evropa Srbija, predstavila je veoma kompleksnu temu prava žena u Srbiji i uporedila ih sa pravima žena u zemljama EU. Ona je govorila o različitim aspektima prava žena koja u Srbiji usprkos promenama propisa i njihovom usklađivanju sa EU standardima u ovoj oblasti još uvek nisu na dovoljno visokom nivou. Istakla je da i pored pozitivnih primera donošenja novih zakona još uvek nedostaju podzakonski akti koji omogućavaju punu primenu tih zakona.

Govoreći o pravima žena, gospođa Stepanov se osvrnula na to da žene u Srbiji još uvek nisu dovoljno zastupljene u sferi politike, kao i na upravljačkim pozicijama u privredi. Pomenula je i da su žene za obavljanje istih poslova slabije plaćene u odnosu na muškarce.

Na tribini je bilo reči i o nasilju nad ženama koje ne tako retko, nažalost, ima i smrtni ishod. Da bi se ovo promenilo neophodno je uložiti više napora na svim nivoima i u svim segmentima društva. Od promene propisa, preko donošenja neophodni podzakonskih akata, do njihove dosledne primene. Takođe je neophodno da se prilikom kreiranja budžeta na svim nivoima obrati pažnja da se budžetska sredstva opredeljuju tako da podržavaju princip rodne ravnopravnosti i podjednako finansiraju aktivnosti namenjene ženama, kao i muškarcima.

Prema rečima gospođe Stepanov, biti građanin Evropske unije znači biti u potpunosti ravnopravan, bez obzira na pol ili naciju i da je to nešto što bi trebalo da nam bude cilj kojem težimo.

O mitovima i zabludama koje građani Srbije imaju kada je u pitanju Evropska unija govorila je Sonja Bikić iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Predstavila je konkretne argumente sakupljene u publikaciji “Mitovi o Evropskoj uniji”  koji u potpunosti opovrgavaju brojne popularne zablude o tome da će građani Srbije ulaskom u EU morati drastično da promene način života, kao i da će izgubiti nacionalni identitet. Građani Požarevca će u svojoj gradskoj biblioteci od danas moći da pronađu i ovu veoma zanimljivu publikaciju.

Narodna biblioteka “Ilija M. Petrović” iz Požarevca jedna je od 48 biblioteka članica EUTEKA mreže iz cele Srbije koje građanima pružaju mogućnost da nauče nešto više o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Srbije EU.