Obezbediti slobodno kretanje građana EU-a

Poreske prepreke i dalje su jedan od ključnih elemenata koji odvraća građane EU-a da napuste svoju državu porekla kako bi tražili posao u drugoj državi članici Unije.

Pregovori o sporazumu o “zelenoj robi”

'Zelena roba' se smatra vitalnom komponentom u održivom razvoju i obuhvata sve oblasti kao što je rešavanje problema zagađenosti vazduha, upravljanje otpadom ili proizvodnja obnovljive energije kao što je energija vetra i solarna energija.

Poboljšati koordinaciju novca za globalnu klimu

U izveštaju, Evropski revizorski sud je zaključio da iako je Evropska komisija dobro upravljala spredstvima pomoći koja se tiču klime, saradnja između Komisije i država članica nije adekvatna.