U četvrtak 23. novembra predavanje u okviru akademskog ciklusa “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja održaće dr Nevena Vasiljević, docent Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Njena tema je “Semiotika kulturnih predela”.

Prijave za predavanje su obavezne i zainteresovani se mogu javiti na info@euinfo.rs ili na 011/40-45-400 do 23.11. do 12h. Predavanja se održavaju u prostorijama EU info centra u ulici Kralja Milana 7 u Beogradu.

Predavanje polazi od tumačenja pojma kulturni predeo, kao i tumačenja opšteg pojma predeo, što zavisi od konteksta u kom se proces odvija. Kao pojavna antiteza prirodnom predelu, a kao terminološka odrednica prostorne i vremenske interakcije prirode i čoveka, kulturni predeo se konceptualizuje u okvirima naučnih oblasti koje se bave istraživanjem materijalnih i nematerijalnih vrednosti u prostoru. Prikupljena i analizirana iskustva pokazuju da tradicionalno dihotoman istraživački pristup definisanju vrednosti u predelu (prirodni vs. kulturni predeli), kao i aspekt njihove zaštite, evoluira u holistički-geštaltni pristup koji je početkom XXI veka promovisan i Evropskom konvencijom o predelima (European Landscape Convention,CoE, Florence, Italy, 2000). U savremenoj teoriji i evropskoj praksi planiranja i zaštite prostora, koncept kulturnog predela se pojavljuje u dimenziji holističkog entiteta, koji u vremenu globalizacije treba sačuvati i razvijati u skladu s njegovim regionalnim i lokalnim identitetom (karakterom). Postavljaju se pitanja zašto je važno čitati znakove koji nastaju u procesima dugog trajanja kulturnih predela, i ko učestvuje u njihovom otkrivanju, odnosno, kakav metodološki pristup treba primeniti u procesu planiranja i zaštite prostora da bi sačuvali njegov jedinstven karakter?

Dr Nevena Vasiljević je docent Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U okviru širokog tematskog okvira planiranja i projektovanja u pejzažnoj arhitekturi, dr Nevena Vasiljević bavi se teorijom planiranja predela, odnosom predeonog i prostornog planiranja, procenom karaktera predela, vizuelnom procenom predela, zaštitom i upravljanjem vrednostima kulturnih predela, kao i primenom savremenih tehnologija u planiranju predela. Dr Nevena Vasiljević je učestovala u realizaciji međunarodnog TEMPUS projekta „Planiranje i upravljanje predelima – Landscape Education for a New Neighbourhood of Europe – LENNE“, a rezultati njenog istraživačkog rada publikovani su u brojnim naučnim glasilima sa domaćih i međunarodnih konferencija. Dr Nevena Vasiljević je koautor publikacija Tipologija predela Beograda za potrebe primene Evropske konvencije o predelima (2008) i Kreativne strategije za održivi razvoj gradova u Srbiji (2010). Član je Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije i Nacionalnog saveta za ratifikaciju, potpisivanje i primenu Evropske konvencije o predelima.