Visoko sofisticirana oprema namenjena studentima i profesorima Tehničkog fakulteta u Boru omogućiće savremenije i preciznije analize u oblasti hemijskog i metalurškog inženjerstva u Srbiji. Oprema u vrednosti od 600.000 evra donacija je Evropske unije u okviru EU HETIP projekta.

Sredinom 2014. sledeća oprema instalirana je na Tehnički fakultet u Boru: Simultani diferencijalno-skenirajući kalorimetar sa termo-gravimetrijskom analizom – DSC/TGA, Skenirajući elektronski mikroskop sa energetsko disperzivnim spektrometrom – SEM sa EDS, Induktivno udružen plazma-optički emisioni spektometar ICP-OES, Elektrohemijska stanica, Skenirajuće-sondni mikroskop – SPM.

Na ovom fakultetu nastava se izvodi na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama za oko 1.200 studenata na četiri odseka: Rudarsko inženjerstvo, Metalurško inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo i Inženjerski menadžment.

SPM (4)

Koristeći savremenu opremu u nastavi, studenti će imati mogućnost da sprovedu eksperimente i naučenu teoriju primene u praksi. Nova oprema podići će kvalitet nastave, a koristiće se i za izradu kvalitetnijih završnih radova, diplomskih radova i doktorskih disertacija. Takođe, pružiće brojne mogućnosti studentima i profesorima u cilju poboljšanja osnovnih i primenjenih istraživanja, što će dovesti do objavljivanja kvalitetnijih radova i efikasnijoj saradnji sa obrazovnim i naučnim institucijama.

Diplomirani studenti Tehničkog fakulteta u Boru zapošljavaju se u rudnicima, flotacijama, topionicama, elektrolizama, livnicama, zlatarama, firmama za termičku obradu kao i drugim metalurškim kompanijama, hemijskim kompanijama, kompanijama za zaštitu životne sredine, konsultantskim kompanijama u Srbiji i svetu. Fakultet nastoji da diplomirani studenti Tehničkog fakulteta u Boru budu istog ranga kao i inženjeri sa drugih evropskih univerziteta, a ova oprema će im pomoći u ostvarenju tog cilja.

Share and Enjoy !

0Shares