Države članice moraju da ostave iza sebe čisto formalan pristup i da modernizuju svoje sisteme kvaliteta ako žele da unaprede učinak univerziteta i ustanova za stručno obrazovanje, navodi se u dva izveštaja koje je objavila Evropska komisija o garanciji kvaliteta u visokom obrazovanju i stručnom usavršavanju.

Izveštaji koje je objavila Evropska komisija naglašavaju da iako je napredak postignut, neophodne su dalje reforme kako bi se osigurala ‘kultura kvaliteta’ i kako bi nastava bila usklađenija sa stvarnim stanjem na tržištu rada i društvenim potrebama. Takođe, pozivaju da se veći akcenat stavi na međunarodnu saradnju i da studenti imaju veću ulogu u donošenju odluka.

„Garancija kvaliteta je osnova za izgradnju poverenja u naš obrazovni sistem i moramo bolje da iskoristimo naš potencijal kao katalizator da modernizujemo naše univerzitete i ustanove za stručno obrazovanje. Naš cilj je da se približimo standardima na način koji podstiče različitost i zaposlivost, a ne uniformisanost,” rekla je Androula Vasiliju, komesarka za obrazovanje, kulturu, multilingvizam i omladinu.

Visoko obrazovanje

Izveštaj o visokom obrazovanju utvrđuje kako garancija kvaliteta pomaže da se uspostave kvalitetni ciljevi i da se reše izazovi kao što je širenje studentske populacije u Evropi, koja je porasla za više od 25%, na 20 miliona od 2000. godine. Izveštaj ističe značaj što bolje upotrebe tehnologija koje se zasnivaju na IKT. Transparentnost je, takođe, od vitalnog značaja: rezultati garancije kvaliteta treba da budu dostupni javnosti i da se inkorporiraju u strateško donošenje odluka.

Izveštaj o Evropskom okviru za garnciju kvaliteta u stručnom obrazovanju (EQAVET) pokazuje da je pomogao i da se razvije kultura kvaliteta, kroz podršku kao što je onlajn instrument za izgradnju i praćenje sistema garancije kvaliteta, i podstičući razmenu iskustva i najboljih praksi kroz mrežu EQAVET. Ali, i na ovom polju, su neophodne daje akcije kako bi garancija kvaliteta bila transparentnija i kako bi se povećalo uzajamno poverenje u kvalifikacije koje se dodeljuju u različitim zemljama.

Ovo će pomoći studentima na stručnom usavršavanju i radnicima da se njihove veštine, kompetencije i kvalifikacije priznaju u inostranstvu. Prioritetne oblasti za dalju saradnju uključuju unapređenje garancije kvaliteta učenja zasnovanog na radu, uključujući stažiranja, i definisanje i ocenjivanje ishoda učenja.

Program Erasmus+, novi program EU za obrazovanje, usavršavanje, omladinu i sport, obezbediće sredstva za države članice da razviju svoje sisteme garancije kvaliteta u visokom i stručnom obrazovanju, identifikuju uspešne prakse i podržavaju evropsku saradnju u ovoj oblasti. Države članice mogu da koriste novac od evropskih strukturnih i investicionih fondova da poboljšaju garanciju kvaiteta.

Kontekst

Izveštaj Komisije o garanciji kvaliteta u visokom obrazovanju je deo nastavka njene Agende za modernizaciju visokog obrazovanja, kao i preporuka  Evropskog parlamenta i Saveta iz 2006. godine. On se zasniva na prethodnom izveštaju objavljenom 2009. godine.

Stručno obrazovanje i usavršavanje

Mreža EQAVET okuplja predstavnike država članica, Evropske komisije, poslodavaca i trgovinskih unija kako bi promovisali saradnju u razvoju i unapređenju garancije kvaliteta. Izveštaj koji je danas objavljen zasniva se na rezultatima prve evaluacije EQAVET.

Više informacija

Obrazovanje i usavršavanje

Kvalitet i relevantvost u visokom obrazovanju

EQAVET

Erasmus+

Internet stranica Erasmus+

Erasmus+ Najčešća pitanja

Erasmus+ na Facebook