Od 16. do 20. jula, 30 studenata i studentkinja ekonomije koji studiraju na državnim univerzitetima u Srbiji posetili su grad Brisel gde su imali jedinstvenu priliku da upoznaju institucije Evropske unije i način njihovog delovanja, saznaju više o pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji i aktuelnim temama u vezi ekonomije Evropske unije. Prethodno, mogući učesnici i učesnice posete su se prijavljivali na otvoren poziv tokom meseca aprila i maja. Učesnici i učesnice posete su morali da budu studenti i studentkinje završnih godina diplomskih ili da budu studenti i studentkinje poslediplomskih studija na sledećim univerzitetima: Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu, Univerzitetu u Kragujevcu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Od preko 60 podnetih prijava, 30 najboljih studenata i studentkinja je dobilo šansu da putuje, a sve to uzimajući u obzir njihove ocene, motivaciono pismo i vannastavne aktivnosti.

Pre odlaska na put u Brisel, Ambasador, Sem Fabrici, Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, sastao se sa studentima i studentkinjama u prostorijama Informacionog centra Evropske unije u Beogradu. Više od sat vremena, ambasador, Fabrici, je razgovarao sa studentima i studentkinjama o Evropskoj uniji i pristupanju Srbije istoj. Studenti i studentkinje su mogli da postave pitanja i predstave svoje viđenje o ekonomiji, budućnosti i prilikama koje Evropska unija daje mladima.

Kroz učešće na sastancima sa zvaničnicima Evropske unije koji se bave ekonomijom, finansijama, omladinskom politikom i obrazovanjem, tokom četiri dana trajanja posete, studenti i studentkinje su stekli iskustvo i dobili informacije „iz prve ruke“ o Evropskoj uniji. Posetili su Evropski ekonomski i socijalni komitet gde su se upoznali sa važnim temama iz oblasti omladinske politike, tržišta rada, sindikalnog organizovanja i rada organizacija civilnog društva u Evropi. Studenti i studentkinje su se sastali i sa zvaničnicima Evropske unije koji rade u generalnim direktoratima Evropske komisije posvećenih ekonomiji, finansijama, omladinskoj politici, obrazovanju i pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (Generalni direktorat za ekonomiju i finansije, Generalni direktorat za obrazovanje, omladinu, sport i kulturu, Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća i Generalni direktorat za politiku susedstva i pregovore o proširenju). Na ovim sastancima studenti i studentkinje su stekli korisna znanja o delovanju Evropske unije kada je reč o temama i oblastima kojima su se bavili tokom studija.

Pored zvaničnih tela Evropske unije, program posete je uključio i sastanke u Asocijaciji evropskih privrednih komora i Evropskom institutu za sindikate. Studenti i studentkinje su stekli praktično znanje o tome kako ove organizacije deluju. Takođe, sličan uvid su imali i kada je reč o aktivnostima jedne od najbolje ocenjenih istraživačkih organizacija na tlu Evrope, „Brugelu“. Tokom posete, studenti i studentkinje su posetili i dva muzeja vezanih za Evropsku uniju, „Parlamentarijum“ i Kuću evropske istorije.

Jedan od glavnih ishoda posete je jasnija slika koju su studenti i studentkinje stekli u vezi razvoja njihove buduće karijere i prilika koje im stoje na raspolaganju u samoj Evropskoj uniji. Na osnovu prvih utisaka, ovaj vid posete im je pružio dodatni podstrek u izgradnji njihovih budućih usmerenja koja su u uskoj vezi sa Evropskom unijom.

Kao deo ove posete, svi studenti i studentkinje su dobili zadatak da urade istraživanje o Evropskoj uniji i njenim državama članicama. Tokom sastanka sa ambasadorom, Fabricijem, svaki student i studentkinja su dobili za zadatak da prikupe materijale i urade istraživanje o jednoj državi članici Evropske unije, Srbiji, kao zemlji kandidatu za članstvo i Evropskoj uniji. Do kraja prve nedelje avgusta, studenti i studentkinje bi trebali da naprave snimak ili multimedijalnu prezentaciju koja se naslanja na njihovo istraživanje. Autori i autorke tri najbolja rada će dobiti nagrade, a njihovi radovi će da se objave i promovišu na zvaničnim stranicama Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji na društvenim mrežama.

Poseta je deo projekta koji podržava Evropska unija pod nazivom „Posete institucijama i državama članicama Evropske unije “.