Prezentacija Predloga strategije niskougljeničnog razvoja biće održana 13. januara u EU info centru, sa početkom u 12 časova, istovremeno sa prezentacijom Nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo zaštite životne sredine analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi. Javna rasprava sprovodi se u periodu od 27. decembra 2019. godine do 24. januara 2020. godine.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija, javnih službi, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, udruženja, međunarodnih organizacija, kao i druge zainteresovane učesnike. da se upoznaju sa tekstom

Predlog strategije niskougljeničnog razvoja sa Obrazloženjem je dostupan za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine, na Portalu e-Uprave i na internet stranici projekta.