Sa licencama koje će pokrivati više od jedne države članice, pružaocima usluga bi trebalo da bude olakšan prenos muzičkih usluga širom EU.

Parlament je u utorak odobrio nova pravila o muzičkim autorskim pravima koja za cilj imaju da olakšaju dobijanje dozvole pružaocima usluga za prenos muzike u više od jedne zemlje članice EU. Zakon, koji je nezvanično već usklađen sa Savetom, bi trebalo da podstakne razvoj muzičkih servisa i njegov pristup potrošačima širom EU, i da osigura da prava umetnika budu zaštićenija kao i da umetnici brzo i na odgovarajući način dobiju honorare.

“Direktiva će na efikasan način zaštiti interese evropskih stvaraoca i omogućiće krajnjim korisnicama da imaju pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravima”, rekla je izvestilac Mariel Galo EPP, FR). “Ova direktiva je jasan signal da se autorska prava mogu lako primeniti na Internet. Autorska prava igraju suštinsku ulogu u digitalnoj ekonomiji”, dodala je.

Međunarodne licence za onlajn muzičke servise širom EU

Pod novim pravilima onlajn muzički pružaoci usluga u EU će moći da dobiju licence od kolektivnih orgsnizacija za upravljanje i da predstavljaju autorska prava izvan granica. Sa dozvolama koje će pokrivati više od jedne države članice, pružaocima usluga bi trebalo da bude olakšan prenos muzičkih usluga širom EU.

Očuvanje kulturne raznolikosti

Kako bi se osiguralo da muzički stvaraoci u zemljama članicama imaju pristup licenci koja pokriva više od jedne zemlje i kako bi se očuvala kulturna raznolikost, kolektivnim organizacijama za upravljanje koje same ne izdaju dozvole za autorska prava koje pokrivaju više od jedne zemlje, moći će da zatraže od druge organizacije da ih predstavlja. U izvesnim slučajevima, ove potonje će biti u obavezi da to urade.
Zahvaljujući članovima Evropskog parlamenta, kolektivne organizacije za upravljanje će morati da upravljaju repertoarom koji predstavljaju pod istim uslovima koje primenjuju na svoje sopstvene repertoare.

Blagovremene i odgovarajuće naknade za umetnike

Od svih organizacija za kolektivno upravljanje će biti zatraženo da osiguraju to da umetnici na vreme dobiju odgovarajuću naknadu za korišćenje njihovih prava. Uopšteno, honorari će morati da budu podeljeni umetnicima što je brže moguće, a najkasnije u roku od devet meseci od kraja poslovne godine u kojoj je prikupljen ostvareni prihod od prava.

Nosioci prava će takođe imati reč u upravljanju svojim pravima kao i slobodu da izaberu organizaciju za kolektivno upravljanje. Da bi se osigurala sprovođenje prava, organizacije za kolektivno upravljanje će morati da se povinuju pravilima transparentnosti kao i minimumu pravila za upravljanje, prikupljanje i i korišćenje prihoda.

Sledeći koraci

Direktiva, izglasana sa 640 glasova, 18 protiv i 22 uzdržana, tek treba da bude zvanično odobrena od Saveta. Članice EU će imati 24 meseca da direktivu uključe u nacionalne zakone.

REF. : 20140203IPR34615

Updated: (04-02-2014 – 13:45)

Share and Enjoy !

0Shares