U okviru projekta CIVITAS Fonda za aktovnosti: Beograd – Imati inspiraciju, koji sufinansira Evropska komisija kroz projekat CIVITAS CAPITAL, Centar za eksperimente i urbane studije – CEUS raspisao je literarni konkurs za studente saobraćaja, prostornog planiranja, urbanizma i arhitekture.

KonkursUrbanaMobilnost

Od studenata se očekuje da prikažu poznavanje koncepta planiranja održive urbane mobilnosti (www.mobilityplans.eu/), da izaberu jedan primer dobre primene principa planiranje održive urbane mobilnosti, odnosno dobar primer sprovođenja održivih saobraćajnih mera i politika u gradu u Evropi, da ga analiziraju i objasne, a da zatim pokušaju da predlože primenu analognih principa i mera u nekom od gradova Srbije. Radovi se pišu isključivo individualno.

Za upoznavanje sa dobrim primerima evropske prakse može se koristiti website: www.eltis.org, a posebno deo koji se odnosi na studije slučaja, po temama.

Nagrade za najbolje radove su stipendije autorima radova sa najvećim brojem poena i to: pet novčanih nagrada u vrednosti od 30.000,00 dinara, u formi studentske stipendije u tri mesečne rate.

Tročlani žiri, imenovan od strane CEUS-a, ocenjivaće pristigle radove u skladu sa evaluacionim obrascem koji je sastavni deo konkursa.

Rok za prijavljivanje autora je ponedeljak, 20. oktobar 2014. godine na adresu info@ceus.rs.

Radovi se pišu na srpskom jeziku i treba da budu dužine od oko 1000 reči. Uz radove se predaje i apstrakt, dužine od oko 200 reči, na srpskom i engleskom jeziku.

Rok za predaju radova je ponedeljak, 10. novembar 2014. godine u 16:00 časova. Radovi se predaju isključivo elektornskim putem.

Više o konkursu možete videti na internet adresi:

www.ceus.rs/index.php/projects/civitas-activity-fund/civitas-beograd/konkurs

Ovaj konkurs je završen.