Policy and Legal Advice Centre (PLAC) projekat pruža podršku Srbiji u pripremama za pristupanje Evropskoj uniji putem unapređenja zakonodavnog procesa kao i procesa strateškog planiranja. Zadatak projekta je da unapredi sistem harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, pruži podršku za pripremu zakona koji se usklađuju sa pravnim tekovinama EU, kao i da obezbedi valjano sprovođenje putem adekvatnih mehanizama za primenu zakona i odgovarajućih podzakonskih akata.

Tokom dosadašnjeg trajanja projekta:

–  izvršena je uporedna analiza nacionalnog zakonodavstva sa 83 propisa Evropske unije, radi pripreme za transponovanje

– pripremljeno je 98 zakonskih i podzakonskih akata, strateških I drugih dokumenata značajnih za proces harmonizacije i pregovore

– više od 2250 predstavnika javnog, privatnog I civilnog sektora je učestvovalo u 76 radionica, seminara i obuka.

plac-graph-srb

PLAC projekat je osmišljen da odgovori na identifikovane potrebe korisnika. Tako su definisane oblasti koje su u direktnoj vezi sa procesom pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i pripadajućom institucionalnom strukturom. Jedanaest prioritetnih oblasti odgovara sledećim pregovaračkim poglavljima: 3. Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, 5. Javne nabavke, 7. Pravo intelektualne svojine, 8. Politika konkurencije, 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12. Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 15. Energetika, 23. Pravosuđe i osnovna prava, 27. Životna sredina, 28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja i 32. Finansijski nadzor

Ukupna vrednost projekta, koji je počeo u julu 2013. godine i trajaće 36 meseci, je 3,42 miliona evra. Više informacija možete pronaći na  www.euinfo.rs/plac