Naknade i pravila za ove račune bi trebalo da budu transparentni i uporedivi, a trebalo bi i da bude lako da se pređe na drugi osnovni račun koji nudi bolje uslove, dodaje se u tekstu koji će biti usklađen sa državama članicama EU.

Svako ko legalno boravi u EU trebalo bi da ima pravo da otvori osnovni platni račun i ovo pravo ne bi trebalo uskraćivati na osnovu nacionalnosti ili mesta prebivališta, rekli su poslanici Evropskog parlamenta koji su glasali za nacrt ovog zakona EU . Naknade i pravila za ove račune bi trebalo da budu transparentni i uporedivi, a trebalo bi i da bude lako da se pređe na drugi osnovni račun koji nudi bolje uslove, dodaje se u tekstu koji će biti usklađen sa državama članicama EU.

„U današnjem svetu, potrošači kao i maloprodajni sektor zavise od pristupa modernim uslugama plaćanja. Pružanje usluga elektronskog plaćanja nije mnogo skupo, a može olakšati živote potrošačima, povećati efikasnost poslovanja i pomogne da se modernizuju naše ekonomije. Parlament zato smatra da je krajnje neophodno zahtevati od banaka da pružaju ove usluge i omoguće potrošačima da donesu odluku na osnovu adekvatnih informacija. Parlament se odmah pozabavio ovim pitanjem i sada je na državama članicama EU da učine isto, kako bismo mogli da zaključimo posao po ovom pitanju u proleće sledeće godine”, rekao je vodeći poslanik EP Jurgen Klute (GUE/NGL, DE), nakon glasanja.

Otvoren pristup

Parlament je insistirao na zahtevu da svi pružaoci platnih usluga moraju da nude osnovni platni račun, iako sa nekim izuzecima o kojima će odlučiti države članice EU na osnovu objektivnih i restriktivnih razloga. Ove račune može da otvori svako ko legalno živi u EU, a pod uslovom da postoji stvarna veza sa državom članicom u kojoj se aplicira za otvaranje računa, pružalac platnih usluga neće smeti da ih odbije.

Jasne informacije

Svako ko otvori platni račun trebalo bi da može da razume strukturu naknada i da uporedi različite ponude za otvaranje računa – ove informacije treba da budu jasne i standardizovane širom EU. U svakoj državi članici EU bi trebalo da postoji bar jedna nezavisna internet stranica za poređenje naknada i kamata različitih banaka, zajedno sa nivom njihovih usluga. Poslanici EP su osigurali da banke moraju da informišu svoje klijente da one nude ove račune.

Karakteristike osnovnog računa

„Osnovni” platni računi će omogućiti klijentima da uplaćuju i podižu gotovinu i vrše platne transakcije unutar EU, ali neće uključivati nikakva prekoračečnja na računu. Svi pružaoci platnih usluga moraće da nude ove račune kao deo svog regularnog poslovanja, i da za njih naplaćuje niže naknade nego za bilo koje druge usluge koje pružaju, rekli su poslanici EP.
Klijenti bi trebalo da imaju pravo da pređu na drugi osnovni račun koji nudi druga banka koja se nalazi u EU, za razumnu naknadu. Banke bi trebalo da redovno ažuriraju sve detalje o platnom računu, i da budu odgovorne za bilo kakva kašnjenja ili gubitke koja nastanu kao posledica nepoštovanja ovog pravila, dodaje se u tekstu.

Sledeći koraci

Parlament je dao svojim pregovaračima čvrst mandat da usklade zakon sa državama članicama.

Procedure: Co-Decision first reading (vote on amendments)
REF. 20131206IPR30037