Dijalog sa mladima – iskustva iz EU od značaja za Srbiju i region

Nismo samo grupa zaokupljena telefonima. Ukoliko neki jesu – ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se! Ima načina da se dođe do mišljenja, stavova i ideja mladih”, poručuju mladi iz đačkog parlamenta iz Ćićevca tokom učešća u “Odlučionicama”- programu gde se mladi pitaju za mišljenje.

EU dijalog sa mladima, proces koji se primenjuje u EU i zemljama kandidatima ima za cilj da osigura donošenje odluka u kojem su mladi ravnopravni akteri. Ova praksa, koja se primenjuje već više od 10 godina podrazumeva da se mladi redovno konsultuju i da iznose svoja mišljenja i predloge, utičući i oblikujući i državne a i evropsku politiku u oblastima koje ih se direktno tiču. Ovaj proces Evropska unija sprovodi od 2009. godine.

Krovna organizacija mladih Srbije -KOMS primenjuje i promoviše koncept EU dijaloga sa mladima i, u partnerstvu sa ministarstvima, obezbeđuje primenu ovog koncepta u Srbiji. Pored toga, KOMS zagovara učešće Republike Srbije u tom procesu na evropskom nivou.

“Kvalitet života mladih može da se unapredi jedino prepoznavanjem glasa mladih i njihovim uključivanjem. A mlade možemo da uključimo jedino zajedničkom saradnjom– rekao je Stefan Đorđević, generalni sekretar KOMS na regionalnom sastanku: “EU dijalog sa mladima – omladinska politika na lokalnom nivou, perspektive Srbije, Hrvatske i Slovenije”, održanom 12. juna.

“Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mesto u nacionalnim i politikama EU. Sastanak je organizovan kako bi se razmenila iskustva sa kolegama iz država članica EU i naučili kako da se najuspešnije primenjuju EU mehanizmi u našem okruženju, imajući u vidu sličnost konteksta u kojima mladi iz Hrvatske, Slovenije i Srbije žive”, poručuju iz KOMSa.

Kako da mladi u Srbiji budu uključeni u donošenje odluka razgovarali su predstavnici KOMS, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva omladine i sporta, Fondacija Tempus, učesnici iz regiona i zemalja članica EU – Krovna organizacija mladih Slovenije, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatska Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Takođe, učestvovali su i predstavnici mladih iz Srbije i regiona – đačkog parlamenta u Kuršumliji, Kancelarije za mlade u Sjenici, Saveta za mlade u Boljevcu, jedinice lokalne samouprave u Ćićevcu kao i lokalni Savjet mladih Opatije.

Kao države članice Evropske unije, Hrvatska i Slovenija imaju dugogodišnje iskustvo u sprovođenju procesa. Iz ovog razloga, za mlade koji su u procesu implementaicije EU dijaloga sa mladima u Srbiji, bilo je veoma važno da čuju iskustva iz EU i regiona, kao i savete kako da se glas mladih u lokalnim sredinama čuje“, poručuje KOMS.

KOMS sprovodi program ’’Odlučionice“- Lokalne zajednice po meri mladih, gde lokalne samouprave zajedno sa organizacijama civilnog društva i đačkim parlamentima učestvuju u unapređenju saradnje mladih i donosioca odluka i realizuju lokalne inicijative za promene. Formirana je i mreža lokalnih koordinatora za dijalog sa mladima. Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesimakoji  KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školomu okviru programa Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”.

Pokrenuli su i portal dijalog.rs na kome se mogu naći primeri dobrih praksi i više informacija o primeni ovog mehanizma u EU i Srbiji.

Jedan od primera dobre prakse EU dijaloga sa mladima, Evropska komisija izdvaja više sredstava za politike koje se tiču unapređenja zapošljivosti i smanjivanju stope nezaposlenosti mladih. Kao rezultat konsultacija sa mladima, doneta je odluka o Evropskoj garanciji za mlade (eng. Youth Guarantee), koja je obavezala sve članice EU da osiguraju pristojne poslove za mlade, kao i prilike za profesionalno i stručno usavršavanje.

Mlade je potrebno ohrabriti da budu aktivni bez obzira da li su članovi/ce udruženja mladih/za mlade ili su pojedinci koji imaju želju da svoje okruženje menjaju na bolje“, jedan je od zaključaka sastanka.

EU dijalog sa mladima je:

  • Participativni proces u kome mladi i donosioci odluka kontinuirano sarađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih u Evropi.
  • Alat koji osigurava da politike za mlade odražavaju prava i potrebe mladih širom Evrope.
  • Prostor u kome mladi aktivno doprinose razvoju politika za mlade na evropskom i nacionalnom nivou.

EU preko Fondacije Tempus u Srbiji pruža podršku aktivnom učešću mladih u demokratskom životu i podstiče debatu između mladih i tvoraca politika od značaja za mlade. Više o EU konkursima na ovu temu možete naći u okviru podakcije “Projekti dijaloga mladih”, kontaktirati direktno youth@tempus.ac.rs i pratiti najave u okviru Grupe za mlade.