Uoči Međunarodnog dana žena, 8. marta, Evropska komisija još jednom potvrđuje posvećenost rešavanju problema rodne neravnopravnosti širom EU. Prema novim statističkim podacima Evrobarometra, velika većina građana (76 odsto) veruju da bi rešavanje problema rodne neravnopravnosti trebalo da bude prioritet EU.

Najnoviji podaci Evrostata navode da je razlika u platama između polova još jednu godinu za redom ostala nepromenjena – žene zarađuju 16,4 odsto manje od muškaraca na sat. Godišnji izveštaj Komisije o ravnopravnosti žena i muškaraca koji je takođe objavljen danas, pokazuje da je, uprkos izvesnim pomacima, rodna ravnopravnost i dalje nedovršen posao.

„Evropa sebi ne može da dozvoli da ne koristi potencijal 50 odsto svog stanovništva. Iako se šanse za muškarce i žene svakim danom sve više izjednačavaju, put pred nama je dug. Za svaki evro koji zaradi muškarac u Evropi, žena i dalje zarađuje 84 centa. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene na čelnim pozicijama u poslovnom svetu i politici. Što je najgore od svega, svaka treća žena je bila žrtva fizičkog i seksualnog nasilja. To je neprihvatljivo. Posvećena sam prevazilaženju ovih izazova i postizanju opipljivih rezultata”, rekla je Vera Jurova, komesarka za pravosuđe, pitanja potrošača i rodnu ravnopravnost.

Ključni nalazi Evrobarometra:

  • Otprilike devet od 10 Evropljana (91 odsto) smatra da je pravednije društvo preduslov za rešavanje problema rodne neravnopravnosti. Sličan je i procenat onih koji smatraju da će ravnopravnost žena i muškaraca pomoći ženama da postignu veću ekonomsku nezavisnost (98 odsto).
  • 59 odsto ispitanika smatra da je nasilje nad ženama (naročito seksualno nasilje) ono čime EU treba najhitnije da se pozabavi, dok 53 odsto Evropljana smatra da je gorući problem razlika u platama između polova.

Uprkos trendu smanjenja razlika u platama između muškaraca i žena u proteklim decenijama, izveštaj o ravnopravnosti žena i muškaraca iz 2014. pokazuje da nejednakosti rastu unutar i među državama članicama, te da još uvek ima izazova koje treba prevazići u kritičnim oblastima:

  • Za svaki radni sat, žene u proseku zarade 16,4 odsto manje novca od muškaraca. Ovaj pokazatelj je prelazi 20 odsto u Češkoj, Austriji, Estoniji i Nemačkoj. Smanjivanje razlika u platama i penzijama se odvija frustrirajuće sporo. Razlika u penzijama je dostigla 39 odsto. Žene su i dalje zastupljenije u manje plaćenim sektorima.
  • Učestalost nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti je i dalje zabrinjavajuće visoka. Trećina žena u EU je prijavilo da su bile žrtve fizičkog i seksualnog nasilja. Više podataka je dostupno u istraživanju o nasilju nad ženama koje je objavila Agencija EU za osnovna prava.
  • Premda su proteklih godina smanjene razlike između polova kada su u pitanju zaposlenost i učešće u procesu donošenja odluka, žene i dalje čine manje od 25 odsto članova upravnih odbora u preduzećima, uprkos činjenici da čine skoro polovinu (46 odsto) radne snage. Manjkavosti politika koje regulišu ravnotežu između posla i privatnog života otežavaju zapošljavanje žena a samim tim umanjuju i potencijale za ekonomski rast.
  • Žene su obrazovanije od muškaraca (preko 60 odsto novih diplomaca su žene) ali su one i dalje nedovoljno zastupljene u studijama i poslovima u oblasti nauke, tehnologije, tehnike i matematike, u istraživanjima kao i u višim nastavnim zvanjima na svim nivoima obrazovanja, uključujući visoko obrazovanje.

EU preduzima mere kako bi unapredila rodnu ravnopravnost:

  • EU je izdala preporuke krojene po meri svake države posebno i koristi mogućnosti sufinansiranja evropskih strukturnih i investicionih fondova kako bi unapredila zapošljavanje žena, ulaganje u rano obrazovanje i negu dece, dostupnu dugoročnu negu i smanjenje poreza i naknada koje žene odvraćaju od posla. (Pogledajte izveštaj o ravnopravnosti žena i muškaraca, poglavlje 1)
  • EU podržava konkretne mere, poput kampanja nacionalnih vlada protiv nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti i lokalnih projekata koje sprovode nevladine organizacije. (Pogledajte izveštaj o ravnopravnosti žena i muškaraca, poglavlje koje se odnosi na usvojeno zakonodavstvo i praktične mere koje promovišu prava žrtava (pogledajte MEMO/15/4465 i IP/15/3045) u cilju zaštite žena i devojaka od nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti.
  • Svi muški članovi Evropske komisije su podržali kampanju Ujedinjenih nacija #HeforShe koja za cilj ima da rodnu ravnopravnost predstavi kao pitanje koje se tiče i muškaraca i žena. Ovo odražava snažnu podršku Komisije pravima žena i njihovom osnaživanju. Kampanja UN #HeforShe poziva na aktivniji angažman muškaraca u borbi protiv diskriminacije, budući da oni igraju centralnu ulogu u promeni društvenih normi koje utiču na žene.
  • Komisija slavi i izuzetne preduzetnice koje su svoje inovativne ideje iznele na tržište. U ponedeljak 9. marta, Karlos Moedaš, komesar za istraživanje, nauku i inovacije, pokrenuće treći izbor za Nagradu EU ženskim inovatorima, kako bi se trima izuzetnim ženama dalo javno priznanje a druge nadahnule da slede njihov primer.

Naredni koraci

Komisija će sa državama članicama, nevladinim organizacijama i zainteresovanim stranama nastaviti da radi na unapređenju rodne ravnopravnosti na svim nivoima, ušvršćivanju uspeha iz prošlosti i prevazilaženju novih izazova. Pažnja će biti usmerena na „završavanje nedovršenog posla”: smanjenje razlika u zaposlenosti, platama i penzijama, kao i u učešću u procesu donošenja odluka, te iskorenjivanje nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti.

Letonsko predsedništvo će formulisati zaključke Saveta o razlikama u penzijama između polova koji će doprineti oblikovanju strateškog odgovora na ovaj problem. Ministri u savetu, kao i Parlament, sada moraju da se dogovore oko zakonskih predloga poput Direktive o ženama u upravnim odborima ili Direktive o porodiljskom odsustvu kako bi ove bile pretočene u zakone. Države članice će izveštavati o merama preduzetim za povećanje transparentnosti visine zarada. Ovo sledi nakon što je Komisija izdala preporuku za unapređenje transparentnosti jednakih zarada, čime je državama članicama po prvi put dala oruđe za rešavanje ovog problema.

Za dodatne informacije

Evrostatovo saopštenje sa najnovijim podacima o razlikama u platama među polovima

Evrobarometar o rodnoj ravnopravnosti

Izveštaj o ravnopravnosti muškaraca i žena za 2014

Šta EU radi po pitanju rodne ravnopravnosti?

Rodna ravnopravnost

Evropska komisija – razlika u platama među polovima